Valg til bestyrelsen: Mød kandidaterne

I juni 2024 er der valg til AIDS-Fondets bestyrelse, hvor der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Her på siden kan du læse mere om kandidaterne og deres baggrund.

Gitte Kronborg

Uddannelse:

Læge, speciallæge i infektionsmedicin

Erhvervserfaring:

Har arbejdet som læge siden 1989 – altså 35 år og langt de fleste på en infektionsmedicinsk hospitalsafdeling.

Bestyrelseserfaring:

Blev valgt første gang til AIDS-Fondets bestyrelse i sommeren 2016 og været forperson siden.

Har endvidere siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Infektionsmedicin – både som sekretær og forperson i 2000-2006.

Erfaring vedr. hiv/aids:

Arbejdet som læge for – og med personer, der lever med hiv siden 1993 (31år) Arbejdet for – og med indførelsen af PrEP i Danmark.

Deltaget i forskning omkring hvad det betyder – primært for ens fysiske helbrede at leve med hiv, men også forsøgt at bidrage til mere viden omkring stigma, barrierer for at opsøge hjælp og betydningen af, at velbehandlede mennesker med hiv ikke smitter.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Fortsætte det gode arbejde i Checkpoint med et let tilgængeligt sted, fri for fordomme, hvor der gives kompetente og menneskelige råd omkring sexuel sundhed, der kan testes og behandles.

Styrke rådgivningen af personer som lever med HIV og har brug for særlig rådgivning Fortsat vigtigt med afstigmatisering af hiv.

Det internationale arbejde omkring forebyggelse, afstigmatisering og behandling af hiv.

Merete Winther Hildebrandt

Uddannelse:

Sygeplejerske

Erhvervserfaring:

Uddannet sygeplejerske, intensiv og kardiologisk efteruddannelse.

Arbejder som udkørende sygeplejerske i hjemmesygeplejen.

Bestyrelseserfaring:

AIDS-Fondet i denne valgperiode.

Tidligere Suppleant i bestyrelsen Kastanjevejs efterskole, medlem af bestyrelsen på Sophie Amalie Gården.

Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og formand for Sundhed & forebyggelsesudvalget.

Erfaring vedr. hiv/aids:

Har støttet AIDS-Fondet siden jeg tidligt mistede en studiekammerat til aids, og har altid støttet Positivgruppen/huset på Frederiksberg.

Gennem mange år tovholder på min gruppes deltagelse i Pride.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

At synliggøre at hiv/aids stadig er en igangværende epidemi, og synliggøre AIDS-Fondets kæmpe indsats både her, og på det sunde liv med hiv og forebyggelse af de fordomme/stigmatisering der desværre stadig findes.

AIDS-Fondet gør en enorm indsats, og er meget synlige i kampen, det vil jeg fortsat arbejde for.

Mikkel Emborg

Uddannelse:

Cand. jur.

Erhvervserfaring:

Offentlig forvaltning med hovedvægt på økonomi- og personaleadministration. Heraf godt 25 år i udlandet og godt 20 år med ledelsesansvar.

Bestyrelseserfaring:

AIDS-Fondet 1988-1991 og igen fra 2022

Hovedbestyrelsesmedlem i Landsforeningen for bøsser og lesbiske i en række år i 1980’erne

Oversættelsescentret for den Europæiske Unions organer 1996-2017

Medlem af de Europaskolers øverste råd 1992-1994

Erfaring vedr. hiv/aids:

Hiv-smittet i over 40 år.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

At sikre at AIDS-Fondet forbliver bevidst om sine rødder og fortsætter med at have fokus på hiv-smittede og deres forhold.

At AIDS-Fondet har tilbud vedrørende seksuel sundhed til hele LGBTI+ miljøet i hele landet.

At AIDS-Fondet fortsætter med at forbedre sin kommunikation omkring, hvor pengene kommer fra, og hvad de bliver brugt til, så Fondet fremstår som én organisation fremfor en buket af enkeltstående projekter.

Klaus Castagni Parasole Volhøj

Uddannelse:

Civil Ingeniør – System Biologi

Erhvervserfaring:

2023- nu: QA Director, Novo Nordisk, Ansvar for operational readiness QA for ekspansions initiativer verden over.

2013-2023: Novo Nordisk, diverse leder og projektlederstillinger indenfor kvalitet, process og system optimering.

Bestyrelseserfaring:

2011-2024: IDA, bestyrelsesmedlem.

Siden 2012 som formand/person for først Yngre Fagligt Forum (netværk for yngre medlemmer af foreningen).

Fra 2014 som næstformand/person for Levnedsmiddelselskabet.

Fra 2018 formand/person for Levnedsmiddelselskabet.

Erfaring vedr. hiv/aids:

Gennem min uddannelse stor fokus på forebyggelse gennem fødevarer og livsstil. Skrev speciale om sundere fastfood tilbage i 2013.

Arbejdsmæssigt, stor vægt på en patientfokuseret måde at drive forretning på, helt ned på team niveau. Stor fokus på medarbejdernes mentale og fysiske sundhed.

Hos IDA, stor fokus på sundere levevis gennem oplysning om fødevarer, tilgang til sund convenience og viden om næringsstoffer.

Hiv/aids har altid været tæt på som homoseksuel mand. Man tænker over det som ung og hvordan man beskytter sig og bliver testet.

Nu stor fokus på PrEP da jeg gennem venner ved der stadig er megen stigmatisering i sundhedsvæsnet når det kommer til tilgang og brugen af PrEP.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Hiv/aids er stadig vigtig at holde fokus på specielt ift. til stigmatisering.

Under pandemien gav det god mening at kigge på hiv/aids historie ift. hvordan man stigmatiserede forskellige grupper og var forudindtaget.

Hiv/aids er ikke længere noget der hovedsageligt rammer LGBTQ+ personer, så vigtigt samfundet tager det alvorligt og sikrer tilgang til test, profylaktisk og reaktiv behandling.

David Beyaie

Uddannelse:

Cand.scient.hum.biol. (Eng. MSc in Human Biology)

Erhvervserfaring:

Med en baggrund som kandidat i Human Biologi, startede min interesse for sundhed og patientsikkerhed med en praktik for WHO, hvor jeg støttede “Den Europæiske Afdeling for Medicin og Medicinal Udstyr” i udarbejdelse og revision af rapporter om den regionale farmaceutiske situation samt lægemiddelovervågningsrapporter.

Under mit kandidatstudium har jeg også tilrettelagt og efterfølgende deltaget i en sommerskole i international sundhed på Københavns Universitet. Derefter lærte jeg mere i den Danske Lægemiddelstyrelse, hvor jeg var involveret i lægemiddelovervågningsopgaver.

Efterfølgende har jeg mere end 9 års erfaring med lægemiddelovervågning, GxP kvalitet og overvågning af lægemiddel- og medicinsk udstyrslovgivning i Danmark, EU og resten af verden. Good Practice (GxP), er de internationale regler og retningslinjer, der gælder for produktion af farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr.

Jeg har i mange år været Kvalitet Specialist for forskellige danske medicinale virksomheder, hvor jeg har arbejde med mange QA-projekter.

Lige nu er jeg Associate Director indenfor pharmacovigilance, klinisk forsøg og kvalitet i Ascendis Pharma.
Når jeg ikke har været optaget af arbejde, har jeg været frivillig for 2 LGBTI+ interesseorganisationer, MIX Copenhagen filmfestival og Copenhagen Pride. I alt har jeg arbejdet frivilligt i næsten 5 år, og er nu en community ambassador for AIDS-Fondet.

Bestyrelseserfaring:

MIX Copenhagen LGBTQI+ film festival: Jeg har været vice festivalleder, kasserer og en del af bestyrelsen i hele år 2020.

Erfaring vedr. hiv/aids:

Sommer Skole i International Sundhed, KU

Deltager af paneldebat “PrEP og monopolet” i 2022 under World AIDS day, hvor vi diskuterede dilemmaer knyttet til at igangsætte eller fortsætte PrEP, som præsenteret i rapporten ”PrEPping sundhedstiltag rettet mod hiv-forebyggelse i Danmark”

Organiseret filmvisning af ”Buddies” på Kafe Knud i december 2020, som frivillig i MIX Copenhagen.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Selvom de 2 mål i AIDS-fondets strategi 2023-2027 begge er vigtige, vil jeg fokusere og hjælp at nå mål nr.1 “En verden uden aids og et Danmark uden nye hiv-tilfælde i 2030”.

Jeg ville bruge 40 års jubilæet for AIDS-Fondet i 2025, og sætte fokus på aktivisme (på nationalt og internationalt plan) og give yderligere opmærksomhed til HIV-forebyggelse og opsporing, samt sætte et højere fokus på seksuel sundhed.

Jeg ville også bruge anledningen til at lave en række arrangementer i samarbejde med politikere, relevante grupper, institutioner og organisationer.- Jeg ville fokusere på øget synligheden af ​​arbejdet i AIDS-Fondet og Checkpoint i forskellige fora (folketinget, danske myndigheder, sex-positive klub og fester) og Sociale Medier.

Jeg vil fokusere på følgende emner: mindske stigmatisering omkring hiv (U=U), større opmærksomhed på PreP, øge opmærksomheden på det stigende antal STI’er og til at blive testet regelmæssigt (og minde folk om at informere deres sexpartnere, hvis test er positiv), og større fokus om chemsex.

Steven L.B. Jensen

Uddannelse:

PhD

Erhvervserfaring:

2001-2002: Udenrigsministeriet, Kontoret for det Sydlige Afrika

2003-2007: UNAIDS, Geneve

2007- : Institut for Menneskerettigheder, projektleder (HIV/AIDS og menneskerettigheder), forsker, seniorforsker (herunder konsulentopgaver for UNAIDS, WHO og andre FN-organisationer)

Bestyrelseserfaring:

Erfaring med UNAIDS’ bestyrelse Bestyrelsesmedlem

AIDS-Fondet (2022-2024)

Ubumi Prisons Initiative Zambia (2022-2024)

Institut for Menneskerettigheder (2022-2024 som medarbejdervalgt repræsentant)

Humanity in Action Danmark (2021-2024)

Erfaring vedr. hiv/aids:

Mere end 20 års erfaring med fokus den global respons mod hiv og aids.

Dækkede sundhedssektorprogrammer i det sydlige Afrika som fuldmægtig i Udenrigsministeriet (2001-2002)

Arbejdede med nationale AIDS strategier og koordineringer af nationale HIV/AIDS indsatser, herunder civilsamfundsinddragelse for UNAIDS (2003-2007)

Arbejdede med at kapacitetsopbygge nationale menneskerettighedsinstitutioners til at arbejde med hiv og aids for IMR fra 2007 til 2010 efterfulgt af en lang række andre projekt- og policyopgaver.

Har også skrevet forskningsartikler om global sundhed (samt menneskerettigheder, international udvikling med mere).

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

AIDS-Fondet er kommet ind i en positiv udvikling, som giver nye muligheder for organisationens på tværs af dens indsatsområder. Dette er et resultat af en fornem indsats fra ledelse og medarbejdere i fællesskab.

Jeg vil som bestyrelsesmedlem især bidrage til at videreudvikle og styrke AIDS-Fondets internationale arbejde. Sagen er, at uden AIDS-Fondet er der ikke meget dansk bidrag til den globale indsats mod hiv/aids.

AIDS-Fondet er bare en helt afgørende bannerfører, som mobiliserer partnere og sætter høje standarder.

Samtidig vil jeg også have fokus på, at AIDS-Fondet efterlever målene i den glimrende strategi vedtaget i 2023, som jeg sætter god retning for Fondet i de kommende år. At sikre fornuftig ressourcestyring med et blik for at videreudvikle organisationen vil også være en prioritet for mig.

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh

Uddannelse:

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, pædagog og projektleder

Erhvervserfaring:

Jeg har de sidste 5 år været generalsekretær i LGBT Asylum, hvor vi tilbyder rådgivning og psykosocial netværksstøtte til LGBTQI+ personer, der er flygtet fra deres oprindelseslande på baggrund af seksualitet og/eller kønsidentitet.

Jeg har i mere end 25 år været ansat i både den offentlige og private sektor med ansættelser i forskellige ledende stillinger. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet målrettet med mangfoldighed, diskrimination og marginaliseringsprocesser med særligt fokus på vilkår, rettigheder og livsomstændigheder for mennesker, der lever i udsatte minoritetspositioner.

Bestyrelseserfaring:

Jeg har i 2 år været bestyrelsesmedlem (næstforperson) i AIDS-Fondet og siden januar 2024 bestyrelsesmedlem i Warehouse9.

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i forskellige typer bestyrelser og organisationer. Både i funktion som medarbejderrepræsentant, bestyrelsesmedlem og forperson samt som refererende til en bestyrelse.

Erfaring vedr. hiv/aids:

I LGBT Asylum lever flere af vores medlemmer med hiv, ligesom hiv/aids er udbredt blandt vores målgruppe i deres oprindelseslande.

Nogle har fået konstateret hiv, før de er flygtet til Danmark, og nogle får konstateret hiv, når de lever som asylansøgere eller flygtninge i Danmark.

I LGBT Asylum anser vi AIDS-Fondet som en af vores tætteste samarbejdspartnere, og vores medlemmer har stor gavn af de workshops om seksuel sundhed samt tests, som AIDS-Fondet gennem flere år har tilbudt vores medlemmer.

Det er også væsentligt for vores medlemmer at have sin gang i AIDS-Fondet, som de til dels har, når vi låner lokaler samt ved besøg i Checkpoint.

I bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Som bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet vil jeg bl.a. have fokus på de mennesker, der lever marginaliseret – og som ikke (nødvendigvis) kender til AIDS-Fondet.

Jeg vurderer, at der er mennesker, som lever så udsat i Danmark – og i udlandet – at vi må gøre en ekstra indsats for at række ud til dem og tilbyde rådgivning og testning.

Det er bl.a. LGBTQI+ personer på flugt i Danmark, både de som lever i asylcentre, de som har fået asyl, og de LGBTQI+ personer der lever under jorden, hvor flere er ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse.

Derudover ønsker jeg som del af bestyrelsen at bakke op om nye programmer og indsatsområder samt den positive udvikling, som AIDS-Fondet befinder sig i. Her kan jeg bidrage med indsigt og viden i forhold til organisationsudvikling, ledelse og et sundt arbejdsmiljø.