Søg informationsstøtte

AIDS-Fondet ønsker med sin støtte til informationsprojekter at bidrage til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv.

Formålet med AIDS-Fondets informationslegat er at støtte indsatser, der kan bidrage til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv.

AIDS-Fondet har især fokus på de grupper, der er særligt sårbare i forhold til hiv.

Vi ønsker endvidere at mindske stigma og diskrimination af hiv-smittede. En vigtig del af denne indsats kan være at formidle viden om at leve med hiv.

AIDS-Fondet ønsker endelig at nedbringe antallet af hiv-positive, der ikke kender deres diagnose.

Ansøgningsskemaet kan downloades på denne side. Det udfyldes og indsendes elektronisk. Send ansøgningen samt eventuelle bilag i en pdf til info@aidsfondet.dk og skriv ’Informationsansøgning’ i emnefeltet.

Ansøgningen indsendes som ét samlet dokument, der indeholder ansøgning og eventuelle bilag.

På ansøgningsskemaet skal du oplyse enten CVR-nr. eller CPR-nummer. Du skal dog være opmærksom på, at ved brug af CPR.nr. vil et evt. tildelt legat blive personligt beskattet.

AIDS-Fondets informationsindsats bygger på Folketingets vedtagelse om ”At den danske indsats mod sygdommen AIDS fortsat bygger på frivillighed, anonymitet, åben, direkte og ærlig information, den enkeltes tryghed ved at henvende sig til sundhedsmyndighederne, samt ønsket om at undgå enhver form for diskrimination”.

Formålet med AIDS-Fondets støtte til informationsprojekter med fokus på hiv er:

  • At bidrage til, at personer, der er særligt sårbare overfor hiv, har tilstrækkelig viden om og adgang til muligheder for at beskytte sig mod hiv
  • At mindske stigma og diskrimination af mennesker, der lever med hiv
  • At nedbringe antallet af hiv-smittede, der ikke kender deres diagnose (mørketal).

Støtteværdige informationsprojekter opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Når ud til de personer og grupper, der er mest sårbare over for hiv, herunder mænd, der har sex med mænd (MSM), transpersoner, stofbrugere og visse målgrupper med anden etnisk baggrund end dansk
  • Imødegår stigma og diskrimination af mennesker, der lever med hiv
  • Ansporer personer i risikogrupperne, der ikke kender deres hiv-status, til at lade sig teste for hiv

AIDS-Fondet løber gerne kalkulerede risici ved at støtte projekter, der benytter uafprøvede metoder, hvis det vurderes 1) at metoden er etisk forsvarlig og 2) at projektet potentielt kan have en betydelig positiv effekt på forebyggelsen af hiv og/eller bekæmpelsen af stigma og diskrimination.

NB: Der ydes ikke støtte til løbende driftsomkostninger men udelukkende til udgifter relateret direkte til projektets kerneaktiviteter og -formål. Ligeledes ydes der ikke støtte til projekter, som er gennemført/afsluttet.

AIDS-Fondet støtter både informationsprojekter i Danmark og i lav- og mellemindkomstlande, hvor forekomsten af hiv i generelbefolkningen er høj, eller hvor der er en høj koncentration af hiv blandt særligt sårbare befolkningsgrupper.

I Danmark viser undersøgelser, at hiv fortsat er forbundet med stigma og diskrimination. Mange hiv-smittede har kun fortalt få eller slet ingen om deres sygdom. Samtidig har danskerne fortsat en ubegrundet angst for sygdommen, som betyder, at mange tager unødvendige forholdsregler i almindelig social omgang med hiv-smittede.

Stigma og diskrimination af hiv-smittede menes at være en af grundene til, at alt for mange bliver hiv-testet for sent, og at mange hiv-smittede derfor ikke kender deres diagnose. For sen behandling kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte og øger risikoen for, at vedkommende smitter andre.

Internationalt, herunder i Afrika syd for Sahara, forbigår hiv/aids-indsatser ofte de mest sårbare grupper, herunder mænd, der har sex med mænd, sexarbejdere og stofbrugere, der typisk har ringe eller ingen adgang til behandling, forebyggelse, information og støtte.