AIDS-Fondets vedtægter

Her kan du læse AIDS-Fondets vedtægter.

VEDTÆGTER for AIDS-Fondet – CVR 1061 9807

Præambel.
AIDS-Fondet er etableret i 1985 og udvidet gennem en fusion med virkning fra den 1. januar 2012 mellem AIDS-Fondet, CVR 1061 9807 og den selvejende institution STOP AIDS, CVR 1780 3034.
Fra samme tidspunkt overdrager foreningen Hiv-Danmark, CVR 1592 1870 sine igangværende og fremtidigt statsfinansierede rådgivningsaktiviteter, herunder den selvstændige projektafdeling Aids-Linien, SE-nummer 1994 7602 til AIDS-Fondet. 
Projekterne Cross-Over, CheckPoint og LGBTLiv indgår tillige i fusionen.

1. Fondets navn og binavne.
Fondets navn er: AIDS-Fondet.
Fondet kan drive sine aktiviteter gennem anvendelse af følgende binavne: Fondet til bekæmpelse af AIDS og STOP AIDS.

2. Fondets hjemsted og status.
Fondets hjemsted er Københavns Kommune.
Fondets aktiviteter er landsdækkende og kan udvides til andre lande.
Fondet drives som en ikke-erhvervsdrivende fond under tilsyn af Civilstyrelsen.

3. Fondets formål.
Fondets formål er at forebygge hiv/aids og at styrke forskningen i sygdommen, at arbejde for bedre vilkår for mennesker, der lever med hiv/aids, at informere og rådgive om hiv/aids til befolkningen samt at arbejde for sundheden blandt fondets målgrupper.

4. Formålets forvaltning.
Formålet realiseres ved at fondet gennem aktiviteter, offentlige projekter og indsamlinger skaffer økonomiske ressourcer til brug for fondets drift og anvendelse af disse midler til uddeling til og opfyldelse af fondets formål.

5. Fondets stiftelse og kapital.
Fondet er etableret i august 1985.

Der er ikke tillagt stifteren eller fusionspartnerne særlige rettigheder eller pligter i forbindelse med stiftelsen, fusionen eller driften.

Fondets aktiver, der består af de bundne aktiver og af uddelingsaktiver, udgør pr. 1. januar 2012 kr. 8.542.581. Fondets egenkapital udgør pr. 1. januar 2012 kr. 3.220.595.

Fondets uddelingsaktiver består af formueafkastet fra den bundne kapital, driftsoverskud fra fondets aktiviteter samt bidrag, arv og gaver, der er bestemt for uddelingsformål.

Bestyrelsen kan beslutte at hensætte en del af fondets årlige resultat til uddelinger i senere år eller overføre resultatet til den bundne kapital.

Bestyrelsen kan hvert år anvende op til 10 % af fondens bundne aktiver til opfyldelse af fondets formål.

6. Fondets præsidium og protektor.
Fondets bestyrelse kan udpege et repræsentativt præsidium, der ledes af en præsident. Præsidiemedlemmerne udpeges af bestyrelsen for to år ad gangen.

Bestyrelsen kan udpege en protektor.

7. Fondets øverste myndighed.
Fondets øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 7 personer, nemlig:

A. en læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids, som vælges af de stemmeberettigede.
B. tre personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede
C. tre personer som fagligt kan bidrage til at løfte fondets formål og som udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen drager omsorg for, at mindst et af bestyrelsesmedlemmerne lever med hiv, at mindst et medlem lever som MSM og mindst et medlem har anden etnisk baggrund end dansk.

Ansatte i fondet kan ikke vælges som bestyrelsesmedlemmer.

De stemmeberettigede vælger en suppleant for hver af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Udtræder et af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af bestyrelsen, udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem for den resterende valgperiode.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges hvert andet år for to år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.

Den samlede bestyrelse vælger af sin midte formand og næstformand. I bestyrelsens møder deltager en blandt fondets ansatte valgt person, der har taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Over alle beslutninger føres en protokol.

8. Bestyrelsens beslutningsproces.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede efter forudgående skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden og forslagenes indhold.

Til alle beslutninger om anvendelse af fondets midler til opfyldelse af formålet, og til fastsættelse af bestyrelsens forretningsorden kræves, at 4 medlemmer stemmer for. Til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer iht. 7c kræves at 3 medlemmer stemmer for.

9. Advisory Board.
Bestyrelsen udpeger et Advisory Board bestående af repræsentanter fra fondets målgrupper, herunder hiv-smittede, LGBT-personer samt personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Advisory Board har konsultativ status for bestyrelsen og skal tages med på råd vedr. fondets primære aktiviteter. Advisory Board mødes mindst 2 gange årligt med deltagelse fra bestyrelsen. I et af møderne inviteres den samlede bestyrelse. Advisory Board kan forlange emner sat på bestyrelsens dagsorden.

Bestyrelsen fastlægger et kommissorium for og udarbejder en selvstændig forretningsorden for Advisory Board.

10. Bestyrelsens afrapportering og valg af bestyrelsesmedlemmer
Inden udgangen af maj måned offentliggør fondet på sin hjemmeside:

a. Fondets årsberetning.
b. Fondets reviderede årsregnskab med status og bestyrelsens beslutning om anvendelse af evt. overskud.
c. Information om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
d. Andet.

Hvert andet år inden udgangen af juni måned afholdes valg til bestyrelsen.

Følgende personer, der gennem bidrag og frivillig indsats arbejder for fondet, eller som repræsenterer fondets målgruppe, er stemmeberettigede:

Bestyrelsens medlemmer.

Frivillige, der i de foregående 12 måneder forud for meddelelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer har bidraget med mindst 8 timers arbejde for fondet,

Bidragydere, der i de foregående 12 måneder forud for meddelelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer har bidraget med et af bestyrelsen med 2/3 flertal fastsat beløb til fondet og

Ansatte i fondet.

Medlemmer af patientforeningen Hiv-Danmark.

Ingen stemmeberettiget har mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt. Valghandling kontrolleres af en af bestyrelsen udpeget person, som ikke kan være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen tilrettelægger gennemførelsen af valg af bestyrelsesmedlemmer via internettet og fastsætter regler og procedurer her for.

Valgets resultat offentliggøres, når valghandlingen er afsluttet og indføres i bestyrelsens protokol.

Fondets bestyrelse kan vælge, at al kommunikation fra fondet til de enkelte stemmeberettigede alene sker via e-mail, medmindre andet følger af fondslovgivningen. Fondet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte stemmeberettigede med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Indkaldelse af stemmeberettigede fremsendes af fondet til de stemmeberettigede via e-mail.

Fondet er forpligtet til senest 15. april i valgåret på sin hjemmeside at gøre opmærksom på, at stemmeberettigede skal meddele fondet aktuel elektronisk adresse, hvortil meddelelse mv. kan sendes. Det er den enkelte stemmeberettigedes ansvar at sikre, at fondet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Senest 1. maj sender fondet meddelelse til de stemmeberettigede om opstilling af kandidater til bestyrelsen. Fristen for opstilling af kandidater er den 1. juni.

Senest 15. juni sendes en meddelelse til de stemmeberettigede om deres stemmeret og afstemningsproceduren.

11. Fondets daglige drift.
Til at forestå fondets daglige drift kan bestyrelsen ansætte en direktør.

12. Tegningsret.
Fondet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

13. Fondets regnskabsår.
Fondets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opstilles i overensstemmelse med herom gældende regler og skal revideres af en statsaut. eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.

14. Ændring af vedtægter og fondets opløsning.
Beslutninger om ændringer af vedtægter, herunder beslutning om fondets opløsning kan kun ske, når mindst fem af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og denne beslutning godkendes af de stemmeberettigede med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer og fondets tilsynsmyndighed tiltræder beslutningen.

Eventuelle krav om vedtægtsændringer fra tilsynsmyndigheden gennemføres af bestyrelsen uden forelæggelse for de stemmeberettigede.

Fondets formue kan ved fondets opløsning kun anvendes til formål af lignende karakter i Danmark eller i et EU-/EØS-land efter forudgående godkendelse af fondets tilsynsmyndighed.

15. Ikrafttræden og overgangsbestemmelse.
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2012.

STOP AIDS er ophørt som selvstændig, juridisk person. Fondets bestyrelse har kompetencen til at behandle og godkende det for STOP AIDS fremlagte, reviderede årsregnskab for 2011.

Således besluttet den 16. november 2011.